EL PORT QUE ESTÀS BUSCANT Accesible, Obert i Competent I TU, EN QUÈ NAVEGARÀS
AQUESTA TEMPORADA?
El mar t'espera
EL TEU PORT A LA COSTA DE BARCELONA Centralitat i dinamisme ENLLOC TINDRAN MÉS CURA
DE LA TEVA EMBARCACIÓ
Per les instal·lacions i els professionals
MOLT MÉS QUE UN PORT,
UN PROJECTE DE CIUTAT
Motor de la transformació litoral

CODI DE CONDUCTA DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

Els convidem a seguir aquestes bones pràctiques de manera que a partir d’aquestes pautes de comportament per part dels usuaris i usuàries del Port i del seu equip ens comprometem a mantenir una conducta per preservar el medi.

L’aigua és un recurs natural indispensable i escàs, cal fer-ne un ús racional.

 • Connecti primer la mànega a la torreta i tanqui l’aixeta abans de desconnectar-la.
 • No deixi el flux obert mentre baldeja la coberta.
 • Faci servir difusors de raig interromput.
 • Prengui consciència de l’ús de l’aigua en els serveis i en la dutxa
 • Avisi el personal  de Marineria si detecta alguna fuita d’aigua.

Reduïm al màxim el consum d’energia.

 • Aprofiti al màxim la llum natural i usi preferentment làmpades de baix consum.
 • Apagui els llums sempre que no calguin. No sigui excessiu amb la il·luminació, perquè també és una font de contaminació i un element que pot molestar la convivència en el Port.
 • Connecti en primer lloc el cable a la presa de corrent de l’embarcació i després a la presa de la torreta de servei.
 • Reguli el termòstat climatològic de manera racional.
 • No manipuli les torretes de subministrament, avisi a Marineria en cas que detecti algun problema en el seu funcionament.
 • Un cop carregades les bateries desconnecti primer la presa de la torreta de servei i després la presa de l’embarcació.

Els vessaments produeixen un efecte contaminant greu.

 • Buidi les aigües grises, negres i de sentina a l’espai corresponent, situat en la benzinera del Port.
 • Eviti utilitzar els  sanitaris i les dutxes de les embarcacions mentre estan amarrades al Port,  disposen d’aquest servei a les nostres instal·lacions, a l’abast de cada pantalà.
 • A l’hora de baldejar les embarcacions faci servir sabons i detergents biodegradables.
 • Realitzi un manteniment periòdic dels motors i de l’embarcació per evitar fuites.
 • En cas de vessament accidental o si detecta males pràctiques per part d’altres agents, avisi Marineria.
 • En el moment de carregar combustible, asseguri’s que la quantitat demanada s’ajusta a la capacitat del dipòsit i a la necessitat de carburant en aquell moment. Eviti el vessament de combustible a l’aigua
 • No aboqui cap substància perillosa al clavegueram.
 • Si ha de fer alguna tasca de manteniment en el vaixell, prengui el màxim de precaució pel que fa a la disposició del material emprat en cubetes i valori si ha de fer servir elements de protecció personal i si cal, utilitzi l’àrea de treball de l’escar per a feines de polits, sempre amb maquinària amb aspiració de pols.
 • Avisi el personal de Marineria si detecta algun vessament accidental i demani material absorbent si ho considera oportú.

La segregació de residus i l’ús del Punt Net.

 • Separi els residus urbans generats i dipositi’ls als contenidors específics (paper, matèria orgànica, plàstics i piles) situats en la porta del pantalà. El vidre se situa en el Punt Net i en d’altres contenidors distribuïts pel Port.
 • Dipositeu els residus especials (olis, greixos, bateries, restes de pintura, fluorescents i d’altres) al Punt Verd.  No deixi les bengales caducades en els contenidors, ni en el Punt Verd ni en cap altre dipòsit del recinte. S’han de retornar al productor.
 • No abandoni cap tipus de residus en cap punt del Port, ni els aboqueu al clavegueram. Si té qualsevol consulta sobre el seu tractament, posi’s en contacte amb el personal de  Marineria.

Emissions atmosfèriques i contaminació acústica.

 • Respecti el límit de velocitat fixat en el recinte portuari, tant pel que fa a vehicles rodats com pel que fa a les embarcacions. Promogui el seu desplaçaments amb vehicles nets, tot fomentant una millor qualitat del medi i millores en la seva salut. El recinte portuari disposa d’aparcaments de bicicletes a l’abast de cada pantalà.
 • Mantingui en bon estat els motors de les embarcacions per tenir una bona combustió i evitar l’emissió de partícules contaminants a l’atmosfera. Mantingui’ls en marxa també el mínim possible per no generar sorolls innecessaris, especialment en hores nocturnes.
 • Pel que fa a la contaminació acústica, no deixi fluixes les drisses de manera que colpegin el pal, ja que són una font de soroll habitual en els Ports que es pot evitar.
 • Consulti amb el personal de Capitania qualsevol activitat extraordinària que vulgui organitzar, a fi d’establir plegats les mínimes normes per a una bona convivència.

Navegació responsable i sensible amb el medi.

 • Respecti les àrees sensibles a la navegació del seu entorn, com les praderies de Posidònia i compleixi el requisit de navegació respectuosa amb els itineraris d’animals, com els Canons del Maresme. www.canyonsdelmaresme.cat/els-canyons-submarins/
 • No aboqui deixalles ni cap substància com olis, pintures, dissolvents ni cap residu sòlid al mar, ni tan sols restes orgàniques ni puntes de cigarretes.
 • Eviti vessaments de combustible a l’aigua.
 • Eviti el soroll i la velocitat excessiva en la navegació.
 • Respecti el silenci de la natura i gaudeixi de la navegació.

Declaració de política ambiental del Port de Badalona

PDF