BANDERA BLAVA

DES DE L’ANY 2013, PRIMER EXERCICI QUE ES VA DEMANAR EL GUARDÓ AMBIENTAL, S’HA CONCEDIT ANUALMENT LA BANDERA BLAVA, QUE PREMIA L’ESFORÇ PERMANENT PER LA SOSTENIBILITAT

La Bandera Blava és un guardó a la qualitat ambiental, que es concedeix als ports que desenvolupen un esforç especial per a la bona gestió ambiental del port, la promoció de campanyes d’informació i sensibilització i respecte dels espais sensibles de l’entorn i que facilita als usuaris informació sobre les pràctiques que cal seguir en aspectes relacionats amb la gestió eficaç de l’aigua, el consum energètic i el comportament sobre abocaments i residus i la navegació responsable. Per obtenir la Bandera Blava el Port ha de complir un seguit de requisits estàndaritzats amb els altres ports candidats a aquest guardó que fan referència a educació i informació ambiental, gestió ambiental, serveis i seguretat i qualitat de l’aigua.

La Bandera Blava és un guardó concedit per la Fundació d’Educació Ambiental (FEE), una Organització No Governamental de caràcter ambiental, representada en gairebé cinquanta estats dels cinc continents. Es concedeix a les platges i ports esportius per una sola temporada i el guardó és vàlid mentre se segueixen reunint els requisits. En el moment que es detecta un incompliment, les autoritats responsables fan arriar la Bandera Blava. Cada organització nacional de la FEE inspecciona els llocs Bandera Blava durant la temporada.

Necessitem de la seva col.laboració per mantenir enlairada la Bandera Blava, com a millor símptoma que entre tots contribuïm activament a la protecció del medi des del nostre rol. La millor manera de comprometre´s és seguir les indicacions del Codi de Conducta Ambiental.

REQUISITS BANDERA BLAVA

ELS REQUISITS PREVIS D’UN PORT QUE VOL TENIR LA BANDERA BLAVA SÓN TENIR PANTALANS ESPORTIUS, ÀREA D’AVARADA, RECOLLIDA SELECTIVA, ELEMENTS PREVENTIUS DE SEGURETAT I PANELL I MAPA INFORMATIU DEL PORT

La FEE anualment concedeix guardons Bandera Blava a aquells ports esportius que compleixen uns criteris, cada cop més exigents des de l’any 2000, de legalitat, sanitat, neteja, seguretat i informació i gestió ambiental.  Els requisits previs per demanar el guardó consisteixen a esdevenir un port amb pantalans destinats a embarcacions d’esbarjo, ja sigui marítim o fluvial, i disposar d’àrea d’avarada i reparacions, recollida de residus, contenidors de recollida selectiva,

elements preventius de seguretat i cartells associats, equipament de socorrisme i primers auxilis, equipament d’extinció d’incendi i un panell i mapa informatiu del Port. També ha de designar una persona responsable per impulsar la campanya i actuacions vinculades a la Bandera Blava i estar disposada a que l’FEE realitzi les inspeccions corresponents per validar que els requisits s’acompleixen.

Equipament contra incendis. Pla d’emergència

Equipament contra incendis. Pla d’emergència

Codi de Conducta Ambiental exposat en el Port

Codi de Conducta Ambiental exposat en el Port

Informació sobre la Bandera Blava i els criteris de concessió

Informació sobre la Bandera Blava i els criteris de concessió

Activitats d’educació ambiental

Activitats d’educació ambiental

Oferir la Bandera Blava a les embarcacions

Oferir la Bandera Blava a les embarcacions

Aigües netes i sense abocaments

Aigües netes i sense abocaments

Recollida selectiva d’escombraries

Recollida selectiva d’escombraries

Recollida selectiva de residus especials. Sistema de recollida a l’escar

Recollida selectiva de residus especials. Sistema de recollida a l’escar

Accessibilitat fàcil i segura

Accessibilitat fàcil i segura

Salvament i primers auxilis

Salvament i primers auxilis

Oferta d’electricitat i combustible d’acord a normativa

Oferta d’electricitat i combustible d’acord a normativa

Subministrament d’aigua potable. Dispositius de bombeig d’aigues negres i grises. Dutxes i WC. Bugaderia

Subministrament d’aigua potable. Dispositius de bombeig d’aigues negres i grises. Dutxes i WC. Bugaderia

Rampa i grua

Rampa i grua

BANDERA BLAVA EMBARCACIONS

La Bandera Blava per embarcacions en forma de diploma, junt amb una petita Bandera Blava, s’atorga als propietaris/àries i/o usuaris/àries d’embarcacions d’esbarjo com a reconeixement del seu comportament responsable i el compromís de respectar, difondre i fer respectar el codi de conducta  ambiental Bandera Blava en el mar i en el port.

A continuació us exposem el contingut del diploma Bandera Blava per a embarcacions. Si esteu disposats a comprometre-us amb el comportament que inclou, adreceu-vos a Capitania per formalitzar el lliurament del diploma i per fer arribar les vostres dades a FEE, que doni fe de l’acord i us inclogui en el seu directori:

 • Faré un ús responsable dels instruments de ràdio i navegació, no posant en risc la seguretat de les persones i/o les embarcacions, tot avisant, si s’escau, d’objectes flotants o perillosos i exercint de manera solidària el deure d’auxili en la mar.
 • Procuraré informar-me i informar sobre la localització i característiques de les àrees sensibles i d’importància científica, així com de les reserves naturals i els ecosistemes protegits, per evitar que es causin danys de manera accidental.
 • Defensaré activament la conservació de la vida en el mar. Respectaré els espais protegits, els mamífers marins i altres espècies protegides i no pertorbaré les àrees de nidificació d’aus. No utilitzaré arts de pesca o de recollida de marisc prohibit, respectaré els períodes de veda i no capturaré ni consumiré exemplars juvenils o immadurs.
 • No faré malbé els fons marins fondejant en zones sensibles o allà on pugui interferir amb les activitats o equipaments dels pescadors i mariscadors. Respectaré les reglamentacions relatives al busseig i a la pesca submarina.
 • No compraré ni faré ús d’objectes fets amb espècies protegides (coral, carei, etc.)  o procedents de  naufragis i de jaciments arqueològics submarins (especialment de vaixells enfonsats fa dècades) o restes arqueològiques submarines l’origen o la legalitat dels quals no sigui demostrable.
 • Mantindré el mar, la platja i el port nets:
  • No llençaré cap material plàstic ni cap altre tipus d’escombraries al mar o a la platja.
  • No abocaré ni deixaré anar líquids nocius o tòxics, ni qualsevol altra substància perjudicial dins el mar.
  • Promouré i utilitzaré la recollida selectiva/el reciclatge de residus sòlids en el port.
 • Faré servir, sempre que sigui possible,  productes ecològics no agressius contra el medi ambient en les tasques de manteniment de l’embarcació, com ara les pintures, vernissos, antifoulings, decapants, dissolvents, detergents, etc. Dipositaré les restes de pintures, vernissos i olis del vaixell en els recipients adequats del port per a residus contaminants, afavorint el seu reciclat o tractament especial de forma diferenciada a la resta de les escombraries o aigües residuals. Utilitzaré les instal.lacions en el port per a l’extracció de l’aigua de sentines i, si escau, de WC estancs.
 • Denunciaré davant les autoritats competents qualsevol atemptat a la legislació marina del què tingui coneixement, especialment, dels accidents  i contaminació per hidrocarburs o d’altres substàncies químiques d’origen terrestre o procedent d’abocaments o fuites, així com de l’ús d’arts de pesca il.legals.
 • Contribuiré a una gestió ambientalment responsable del meu port d’atracament, habitual o ocasional, en relació amb els criteris Bandera Blava, en compliment de la legislació litoral i ambiental, d’estalvi d’aigua i d’energia, recollida selectiva d’escombraries, informació, educació i formació ambiental del personal tècnic i dels usuaris del port, implantació de sistemes de gestió ambiental, etc..
 • Procuraré extrapolar aquest comportament de respecte ambiental en el món marí a la meva vida quotidiana, a casa, a la feina i promouré  que la comunitat social amb la que em relaciono sigui responsable ambientalment, i participaré en iniciatives socials o institucionals que promoguin la investigació, conservació i desenvolupament sostenible del litoral.

ENARBOLAR AQUESTA BANDERA BLAVA EN UNA EMBARCACIÓ ACREDITA EL COMPORTAMENT DEL SEU PATRÓ COM A DEFENSOR DE LA VIDA EN EL MAR I ESTÍMUL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS A BORD, EN EL SEU PORT I EN D’ALTRES USUARIS.
Badalona, a ….. de….. de 20…

Per ADEAC, responsable de la Campanya Bandera Blava a Espanya.
Pel Port de Badalona
Pel patró/na usuari/ària de l’embarcació

Com a propietari/ària i usuari/ària de l’embarcació, que estima la mar, utilitzo els seus recursos i vull contribuir a la seva protecció, vull participar en la Campanya Bandera Blava, adreçada a Embarcacions i Ports. Conec i comparteixo els objectius i em comprometo a través de la meva firma al següent compromís personal:

M’ESFORÇARÉ A COMPLIR LA LEGISLACIÓ MARÍTIMA, A ACTUAR DE MANERA RESPONSABLE, SENSE CAUSAR PERJUDICIS ALS ECOSISTEMES MARINS I ALS DRETS DELS ALTRES USUARIS DE LA MAR AIXÍ COM A RESPECTAR I DIFONDRE EL CODI DE BANDERA BLAVA DE CONDUCTA EN LA MAR:

DOCUMENTS D’INTERÉS BANDERA BLAVA

PLÀNOL PORT DE BADALONA

PDF

DIPLOMA BANDERA BLAVA

PDF