OPCIÓN TEXTO Eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Veure més
TEXTO DE REFERENCIA. Design-driven Multipurpose WordPress Theme
with fully responsive design and exciting features.
Veure més Texto aqui
OPCIÓN TEXTO SLIDE Creating outstanding websites is effortless & intuitive. Unicon allows you to
take it to the next level with a fully responsive design and exciting features.
View More Features Learn About Us
OPCION TEXTO 100% Responsive Retina Ready Graphics Page Builder with 100+ Elements Different Headers & Layouts High Quality Code One-Click Installation

VARADOR

Marina de Badalona, SA, és una societat mercantil, inicialment de capital públic, constituïda el 23 de maig de 2000 per temps indefinit, que té com a objecte social

El que s’anomena normalment venda es correspon a una Cessió de dret d’ús preferent (CUP), d’una durada màxima del termini de la concessió, fixat en 30 anys.

La cessió significa que l’amarrador no és de propietat, en el sentit tradicional de la paraula, ja que el mar és un bé de domini públic. La persona que “compra l’amarrador” adquireix un dret d’ús preferent de l’espai de l’amarrador durant el període convingut de la cessió fixada al titular de la concessió, Marina de Badalona SA.

Sí, amb el vist-i-plau de la Direcció del Port i sempre a través de la seva gestió. Marina de Badalona manté un dret preferent d’adquisició. Si en el moment que se li ofereix no l’exerceix, el titular pot cedir lliurement el dret a una tercera persona. L’adquirent es subrogarà en els drets i obligacions del títol objecte de cessió durant el termini que resti de concessió.

Sí, sempre i quan es notifiqui al Port, es realitzi a través dels seus serveis administratius i de gestió i als preus establerts per a l’ús públic tarifat (UPT).

Tots els seus drets passaran als hereus legals.

Finalitzat aquest període, resten extingits tots els drets tant per part del titular com de les terceres persones. Els titulars de la CUP gaudiran d’un dret preferent per continuar utilitzant l’amarrador d’acord amb la Llei de Ports de Catalunya.

Tant si el comprador és una persona física com si es tracta d’una societat jurídica, s’haurà d’aplicar el 21%.

Un contracte de cessió d’amarrador, que es pot inscriure en el registre de la propietat. Si es pren aquesta decisió, les despeses derivades van a càrrec del titular.

Una quota mensual que correspon a despeses comunes de manteniment.

Sí, d’acord amb la legislació vigent. Amb independència de l’assegurança del Port, el titular de cada amarrador ha de dotar-se, com també marca la llei, de les assegurances de responsabilitat civil, danys o perjudicis a tercers, robatoris i d’altres que expressament estableixi l’administració portuària