BANDERA BLAVA

Diploma, junt amb una petita Bandera Blava, s’atorga als propietaris/àries i/o usuaris/àries d’embarcacions

La Bandera Blava per embarcacions en forma de diploma, junt amb una petita Bandera Blava, s’atorga als propietaris/àries i/o usuaris/àries d’embarcacions d’esbarjo com a reconeixement del seu comportament responsable i el compromís de respectar, difondre i fer respectar el codi de conducta  ambiental Bandera Blava en el mar i en el port.

A continuació us exposem el contingut del diploma Bandera Blava per a embarcacions. Si esteu disposats a comprometre-us amb el comportament que inclou, adreceu-vos a Capitania per formalitzar el lliurament del diploma i per fer arribar les vostres dades a FEE, que doni fe de l’acord i us inclogui en el seu directori:

Com a propietari/ària i usuari/ària de l’embarcació, que estima la mar, utilitzo els seus recursos i vull contribuir a la seva protecció, vull participar en la Campanya Bandera Blava, adreçada a Embarcacions i Ports. Conec i comparteixo els objectius i em comprometo a través de la meva firma al següent compromís personal:

M’ESFORÇARÉ A COMPLIR LA LEGISLACIÓ MARÍTIMA, A ACTUAR DE MANERA RESPONSABLE, SENSE CAUSAR PERJUDICIS ALS ECOSISTEMES MARINS I ALS DRETS DELS ALTRES USUARIS DE LA MAR AIXÍ COM A RESPECTAR I DIFONDRE EL CODI DE BANDERA BLAVA DE CONDUCTA EN LA MAR:

 •  Faré un ús responsable dels instruments de ràdio i navegació, no posant en risc la seguretat de les persones i/o les embarcacions, tot avisant, si s’escau, d’objectes flotants o perillosos i exercint de manera solidària el deure d’auxili en la mar.
 • Procuraré informar-me i informar sobre la localització i característiques de les àrees sensibles i d’importància científica, així com de les reserves naturals i els ecosistemes protegits, per evitar que es causin danys de manera accidental.
 • Defensaré activament la conservació de la vida en el mar. Respectaré els espais protegits, els mamífers marins i altres espècies protegides i no pertorbaré les àrees de nidificació d’aus. No utilitzaré arts de pesca o de recollida de marisc prohibit, respectaré els períodes de veda i no capturaré ni consumiré exemplars juvenils o immadurs.
 • No faré malbé els fons marins fondejant en zones sensibles o allà on pugui interferir amb les activitats o equipaments dels pescadors i mariscadors. Respectaré les reglamentacions relatives al busseig i a la pesca submarina.
 • No compraré ni faré ús d’objectes fets amb espècies protegides (coral, carei, etc.)  o procedents de  naufragis i de jaciments arqueològics submarins (especialment de vaixells enfonsats fa dècades) o restes arqueològiques submarines l’origen o la legalitat dels quals no sigui demostrable.
 • Mantindré el mar, la platja i el port nets:
  • No llençaré cap material plàstic ni cap altre tipus d’escombraries al mar o a la platja.
  • No abocaré ni deixaré anar líquids nocius o tòxics, ni qualsevol altra substància perjudicial dins el mar.
  • Promouré i utilitzaré la recollida selectiva/el reciclatge de residus sòlids en el port.
 • Faré servir, sempre que sigui possible,  productes ecològics no agressius contra el medi ambient en les tasques de manteniment de l’embarcació, com ara les pintures, vernissos, antifoulings, decapants, dissolvents, detergents, etc. Dipositaré les restes de pintures, vernissos i olis del vaixell en els recipients adequats del port per a residus contaminants, afavorint el seu reciclat o tractament especial de forma diferenciada a la resta de les escombraries o aigües residuals. Utilitzaré les instal.lacions en el port per a l’extracció de l’aigua de sentines i, si escau, de WC estancs.
 • Denunciaré davant les autoritats competents qualsevol atemptat a la legislació marina del què tingui coneixement, especialment, dels accidents  i contaminació per hidrocarburs o d’altres substàncies químiques d’origen terrestre o procedent d’abocaments o fuites, així com de l’ús d’arts de pesca il.legals.
 • Contribuiré a una gestió ambientalment responsable del meu port d’atracament, habitual o ocasional, en relació amb els criteris Bandera Blava, en compliment de la legislació litoral i ambiental, d’estalvi d’aigua i d’energia, recollida selectiva d’escombraries, informació, educació i formació ambiental del personal tècnic i dels usuaris del port, implantació de sistemes de gestió ambiental, etc..
 • Procuraré extrapolar aquest comportament de respecte ambiental en el món marí a la meva vida quotidiana, a casa, a la feina i promouré  que la comunitat social amb la que em relaciono sigui responsable ambientalment, i participaré en iniciatives socials o institucionals que promoguin la investigació, conservació i desenvolupament sostenible del litoral.

ENARBOLAR AQUESTA BANDERA BLAVA EN UNA EMBARCACIÓ ACREDITA EL COMPORTAMENT DEL SEU PATRÓ COM A DEFENSOR DE LA VIDA EN EL MAR I ESTÍMUL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS A BORD, EN EL SEU PORT I EN D’ALTRES USUARIS.
Badalona, a ….. de….. de 20…

Per ADEAC, responsable de la Campanya Bandera Blava a Espanya.
Pel Port de Badalona
Pel patró/na usuari/ària de l’embarcació