jul. 28

L’alcalde visita els treballs de regeneració ambiental de l’espai que acollirà la plataforma del desviament de tren, intervenció que conclourà amb 250 metres lineals del canal dragats

Rubén Guijarro, alcalde i president de Marina de Badalona SA, ha visitat l’estat de les obres que suposen un pas més en l’inici material de tot el procés que ha de culminar el 2024 amb el canal en funcionament i amb el viaducte del ferrocarril en servei. Ha comprovat que tant els treballs com les mesures correctores que s’estan implementant de remediació i posterior construcció d’una plataforma per on anirà el desviament del ferrocarril mentre es fa el viaducte avancen segons la programació i la planificació acordada. Aquestes són les obres que la ministra Raquel Sánchez va anunciar al gener, que es van licitar a l’abril i que es van posar en marxa el juny. Aquesta primera fase paral·lela a Eduard Maristany cantó muntanya tenen una durada de 4 mesos i es completaran amb el dragat de 250 metres de canal i la implementació de la conducció de la canonada que farà recircular tot l’aigua, amb 4 mesos més de programació. 

Els treballs, identificats com a “Remediació i posterior terraplenant del subsòl dels sectors 4.1 4.2 (1a fase) i canal del Polígon A del Pla Especial del Port de Badalona” estan estructurats en 2 parts. En primer lloc, la remediació i adequació de l’espai que ha d’acollir el desviament del ferrocarril amb la qualitat ambiental requerida segons els futurs usos de passeig per a vianants. En aquest mateix punt es construirà la plataforma per on transcorrerà el desviament del ferrocarril que cal fer mentre es fa el viaducte. De manera que per recuperar la cota de terreny per construir la plataforma del ferrocarril, s’aprofitaran les sorres del canal que es troben majoritàriament en bon estat. La segona part d’aquest procés consisteix, doncs, en el dragat de sorres, uns 26.000 m3, per reposar els reblerts retirats en el primer punt de la intervenció i atès que aquest dragat farà emergir l’aigua freàtica, cal avançar en una de les mesures ambientals previstes al projecte relativa a la implantació del sistema de recirculació de les aigües del canal, amb l’objecte de tenir una renovació controlada d’aquestes.  

Un cop retirades les terres impactades d’aquest punt cal recuperar la cota del terreny actual per on ha de transitar el desviament del ferrocarril i preparar l’espai en els termes ambientals i geotècnics adequats per aquest desviament i que coincideixen amb les condicions ambientals per a us urbà que el futur passeig per a vianants obliguen a tenir; en aquest sentit aquesta reposició de terres es realitza amb les sorres del canal, que majoritàriament estan en bones condicions. Evidentment, abans de fer el transport són analitzades prèviament i es dona validesa per al seu trasllat. Aquest espai ha estat el segon escenari de la visita. 

 

Dragat del canal i implementació canalització sistema bombament aigües  

Els treballs de dragat de 26.000m3 del canal farà emergir les aigües freàtiques en aquests 250 metres lineals que quedaran inundats, fet que ens donarà l’aspecte final de l’espai amb la làmina d’aigua. A més a més de reposar les sorres en la franja Eduard Maristany, l’operació preveu que s’executi la instal·lació del circuit de recirculació de l’aigua bàsic per al seu control ambiental, ja que permetrà mantenir la qualitat de les aigües embassades en aquest recinte fins que es connecti amb la dàrsena del port, que no serà efectiva fins que estigui construït el pont del ferrocarril. La canonada té una longitud de 450 metres lineals, des del principi del canal fins a trobar el mar al llarg del Moll Nord (àrea restauració). 

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *